Skip to main content

Construction Engineering Specialist

Health & Safety Executive

Construction Engineering Specialist

Salary: £52,480 - £56,415

At HSE, we work with one goal in mind – to help keep Britain’s workforce safe and healthy. Our work touches virtually every sector of Great Britain’s industry. Combining specialists from numerous fields, we strive to keep people and their working environments safe.

We don’t just inspect workplaces and implement the law, we campaign for better H&S practice, we craft and review guidance and regulations, we provide specialist products and services both here and overseas, and we produce crucial research and statistics – all towards our goal of helping Great Britain work well.

Our Civil and Structural Engineers help to ensure employers across Great Britain in a range of essential industries work safely. In this role, you can utilise your technical knowledge and practical experience to influence not only individual employers but whole industry sectors.

A career with HSE gives you a rare opportunity to visit and interact with different and diverse employers and work activities, one day you could be inspecting at a large construction project and the next investigating an incident at a small extension.

You’ll work alongside other technical specialists to ensure the work activities of those we regulate are operating within the legislative framework by inspecting, investigating, and assessing companies.

Your work with HSE will make the most of your experience – whether that’s evaluating the guidance being given to the emergency services in a rescue situation after an incident, identifying the cause of a structural collapse or providing technical assistance to colleagues undertaking complex investigations into serious incidents involving plant and equipment. This role will broaden your knowledge and challenge your engineering skills.

HSE is committed to providing a supportive and inclusive working environment and we particularly welcome female / BAME / disabled / LGBT+ applicants, as they are currently underrepresented in this discipline within HSE.

Closing date: 18th October 2020

 

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Arbenigwr Peirianneg Adeiladu

Manylion cyflog: £52,480 - £56,415

Disgrifiad swydd

Beth fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ei wneud?  

Yn HSE, rydym yn gweithio ag un nod mewn golwg – helpu i gadw gweithlu Prydain yn ddiogel ac yn iach. Mae ein gwaith yn cyffwrdd â bron pob sector o ddiwydiant Prydain Fawr. Gan gyfuno arbenigwyr o sawl maes, rydym yn ymdrechu i gadw pobl a'u hamgylcheddau gwaith yn ddiogel.

Nid dim ond arolygu gweithleoedd a gweithredu'r gyfraith y byddwn, rydym yn ymgyrchu dros well arferion iechyd a diogelwch, rydym yn llunio ac yn adolygu canllawiau a rheoliadau, rydym yn darparu cynhyrchion a gwasanaethau arbenigol yma a thramor, ac rydym yn cynhyrchu ymchwil ac ystadegau hanfodol – i gyd tuag at ein nod o helpu Prydain Fawr i weithio'n dda.

Mae ein Peirianwyr Sifil a Strwythurol yn helpu i sicrhau bod cyflogwyr ledled Prydain Fawr mewn amrywiaeth o ddiwydiannau hanfodol yn gweithio'n ddiogel. Yn y rôl hon, gallwch ddefnyddio eich gwybodaeth dechnegol a'ch profiad ymarferol i ddylanwadu nid yn unig ar gyflogwyr unigol ond sectorau'r diwydiant cyfan.

Mae gyrfa gyda'r HSE yn rhoi cyfle prin i chi ymweld â chyflogwyr a gweithgareddau gwaith gwahanol ac amrywiol a rhyngweithio â hwy, un diwrnod gallech fod yn arolygu mewn prosiect adeiladu mawr a'r nesaf yn ymchwilio i ddigwyddiad mewn estyniad bach.

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag arbenigwyr technegol eraill i sicrhau bod gweithgareddau gwaith y rhai a reoleiddir gennym yn gweithredu o fewn y fframwaith deddfwriaethol drwy arolygu, ymchwilio ac asesu cwmnïau.

Bydd eich gwaith gyda'r HSE yn gwneud y gorau o'ch profiad – p'un a yw hynny'n gwerthuso'r canllawiau sy'n cael eu rhoi i'r gwasanaethau brys mewn sefyllfa achub ar ôl digwyddiad, nodi achos cwymp strwythurol neu roi cymorth technegol i gydweithwyr sy'n cynnal ymchwiliadau cymhleth i ddigwyddiadau difrifol sy'n ymwneud â pheiriannau ac offer. Bydd y rôl hon yn ehangu eich gwybodaeth ac yn herio eich sgiliau peirianneg.

Mae HSE wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol ac rydym yn croesawu'n arbennig ymgeiswyr benywaidd / BAME / anabl / LGBT+, gan nad ydynt yn cael eu cynrychioli'n ddigonol ar hyn o bryd yn y ddisgyblaeth hon o fewn yr HSE.

Dyddiad cau: 18 Hydref 2020

Construction Engineering Specialist

Health & Safety Executive
United Kingdom
Permanent
£52,480 - £56,415

Published on 19 Oct 2020